Сергійчук Сергій Ілліч
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, консультант з бізнес-планування та підприємницької діяльності, автор курсу "Теорія і практика бізнес-планування", який викладається для майбутніх підприємців Миколаївської області
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

ДИСЕРТАЦІЯ

Сергійчук С. І. Управління продуктивністю праці в машинобудуванні : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / Сергійчук Сергій Ілліч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дон. нац. ун-т ; наук. кер. Карась П. М. – Донецьк , 2011. – 274 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/dissertation.pdf

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЙ

Сергійчук С. І. Управління продуктивністю праці в машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" / Сергійчук Сергій Ілліч – Донецьк , 2011. – 27 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/abstract.pdf

1. Публікації у наукових фахових виданнях

1.1. Сергійчук С. І. Проблеми управління результативністю праці на підприємстві / П.М. Карась, С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2006. – №4 Т.2. – С. 44-46. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-01.pdf

1.2. Сергійчук С.І. Управління продуктивністю індивідуальної праці / С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2007. – №5 Т.1. – С. 225-232. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-02.pdf

1.3. Сергійчук С.І. Проблеми інвестування в людський потенціал України / С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2008. – №3. Т.1. – С. 75-77. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-03.pdf

1.3. Сергійчук С.І. Проблеми інвестування в людський потенціал України / С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2008. – №3. Т.1. – С. 75-77. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-03.pdf

1.4. Сергійчук С.І. Управління продуктивністю праці через редукцію витрат й результатів праці / С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2008. – №3. Т.3. – С. 44-50. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-04.pdf

1.5. Сергійчук С.І. Еволюція поглядів на управління продуктивністю праці / П.М. Карась, С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2008. – №1. Т.1. – С. 167-172. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-05.pdf

1.6. Сергійчук С.І. Систематизація понятійного апарату в сфері управління продуктивністю праці / К.В. Красночубенко, С.І. Сергійчук // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв. – 2008. – №3. – С. 142-150. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-06.pdf

1.7. Сергійчук С.І. Дослідження методів вимірювання продуктивності праці / С.І. Сергійчук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк. – 2008. – №4. – С. 92-100. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-07.pdf

1.8. Сергійчук С.І. Систематизація процесу управління продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2008. – №5 Т.2. – С. 230-236. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-08.pdf

1.9. Сергійчук С.І. Дослідження практики управління продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв. – 2008. – №5. – С. 139-147. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-09.pdf

1.10. Сергійчук С.І. Удосконалення механізму управління продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Вісник Донецького університету Серія В. – Донецьк. – 2010. – № 1. – С. 108-111. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-10.pdf

1.11. Сергійчук С.І. Етапи розрахунку показників продуктивності праці відповідно до інтеграційного підходу / С.І. Сергійчук, П.М. Карась, Л.О. Гришина // Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки". – Хмельницький. – 2011. – С. 16-21. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-11.pdf

1.12. Сергійчук С.І. Управління продуктивністю праці на машинобудівних підприємствах : Монографія / С.І. Сергійчук, П.М. Карась. - Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. - 144 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-03.pdf

1.13. Сергійчук С.І. Управління продуктивністю праці в машинобудуванні: проблеми і шляхи забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : Монографія / С.І. Сергійчук. - Миколаїв : Видавництво НУК, 2012. - 152 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-13.pdf

1.14. Сергійчук С.І. Становление корпоративной культуры в компаниях с иностранным капиталом / С.І. Сергійчук, П.М. Карася, Терентьєва Е.К. // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв. – 2012. – №1. – С. 114-117. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-14.pdf

1.15. Сергійчук С. І. Особливості управління персоналом машино-будівних підприємств на засадах активізації інноваційної діяльності / С. І. Сергійчук, П. М. Карася, Л. О. Гришина // Вісник національного університету "Львівська політехніка". – Львів. – № 722. – 2012. – С. 48-53. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-15.pdf

1.16. Сергійчук С. І. Чинники підвищення продуктивності праці: сутність, класифікація та умови зростання продуктивності праці / С. І. Сергійчук // Науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки". – Хмельницький. – 2012. – № 6. – С. 250-253. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-16.pdf

1.17. Сергійчук С. І. Класифікація чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки / С. І. Сергійчук, П. М. Карася, Л. О. Гришина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів. – № 3. – 2012. – С. 66-71. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-17.pdf

1.18. Сергійчук С. І. Провідні напрями економічного та соціального розвитку національної економіки / С. І. Сергійчук, П. М. Карася, Л. О. Гришина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2013. – №1. – С. 240-245. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-18.pdf

1.19. Сергійчук С. І. Національне бюро кредитування, як інститут поліпшення кредитно-грошової системи України [Текст] / П. М. Карась, Л. О. Гришина, С. І. Сергійчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2013. – Вип. 23. – С. 210-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2013_23_32

1.20. Сергійчук С. І. Проблеми та перспективи нормування праці спеціалістів фінансово–кредитних установ / П. М. Карась, С. І. Сергійчук, Т. В. Якушова // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 3. – С. 120-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2013_3_26

1.21. Сергійчук С. І. Адаптація бізнес-планування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу / С. І. Сергійчук // Миколаїв : Видавництво РТПП, 2014. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/1-21.pdf

1.22. Впровадження механізму управління продуктивністю праці на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / С. І. Сергійчук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпро : Дніпров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2017]. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6286

1.23. Сергійчук С. І. Проблеми управління продуктивністю праці в умовах посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / С. І. Сергійчук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпро : Дніпров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2017]. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6287

1.24. Сергійчук С. І. Компенсаційний пакет: суть та проблеми його ефективного застосування на підприємствах промисловості України [Електронний ресурс] / С. І. Сергійчук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпро : Дніпров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2017]. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6288

1.25.Сергійчук C. І. Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації. [Електронний ресурс] / С. І. Сергійчук, К. І. Ковальова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпро : Дніпров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2018]. – № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.58 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6661

2. Публікації в інших виданнях

2.1. Сергійчук С.І. Редукція витрат і результатів праці в економічному аналізі / С.І. Сергійчук // Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу : Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК. – 2008. – С. 135-137. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-01.pdf

2.2. Сергійчук С.І. Систематизація понятійного апарату в сфері управління продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій : Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК. – 2008. – С. 108-109. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-02.pdf

2.3. Сергійчук С.І. Механізм захисту вітчизняних підприємств в умовах глобальної фінансової кризи / С.І. Сергійчук // Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції "Фінанси України". – Том 3. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 49-52. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-03.pdf

2.4. Сергійчук С.І. Розвиток системи показників ефективності управління корпоративними ресурсами / С.І. Сергійчук // Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи : Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК. – 2009. – С. 39-43. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-04.pdf

2.5. Сергійчук С.І. Заходи щодо удосконалення системи економічної інформації / С.І. Сергійчук // Перспективи економічної науки та практики в умовах світових трансформацій : Збірник матеріалів міжнародної Internet-конференції. – Миколаїв : НУК. – 2009. – С. 120-121. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-05.pdf

2.6. Сергійчук С.І. Інформаційне забезпечення бюджетного контролю при управлінні продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Обліково-аналітичне забезпечення в системі фінансово-економічної інформації : Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК. – 2009. – С. 45-47. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-06.pdf

2.7. Сергійчук С.І. Вимірники продуктивності праці в суднобудуванні / С.І. Сергійчук // Перспективи регіонального розвитку в умовах подолання кризи : Збірник матеріалів науково-практичних економічних читань. – Миколаїв : НУК. – 2010. – С. 212-214. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-07.pdf

2.8. Сергійчук С.І. Управління продуктивності праці в суднобудуванні / С.І. Сергійчук // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції : – Миколаїв : НУК. – 2010. – С. 461-462. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-08.pdf

2.9. Сергійчук С.І. Інтеграційний підхід з управління продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації : Матеріали науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК. – 2011. – С. 165-167. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-09.pdf

2.10. Сергійчук С.І. Інструментальне забезпечення календарного планування в інвестиційних проектах / С.І. Сергійчук, Войдер К.В. // Розвиток підприємництва: теорія та практика : Матеріали всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю. – Миколаїв : НУК. – 2012. – С. 123-125. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-10.pdf

2.11. Сергійчук С.І. Економічний та соціальний розвиток національної економіки / С.І. Сергійчук // Макаровські читання : Матеріали всеукраїнського форуму молодих науковців. – Миколаїв : НУК. – 2012. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-11.pdf

2.12. Сергійчук С.І. Удосконалення класифікації чинників зростання продуктивності праці в промисловості України / С.І. Сергійчук // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції : – Миколаїв : НУК. – 2012. – С. 612-614. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-12.pdf

2.13. Сергійчук С.І. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / С.І. Сергійчук, Войдер К.В. // Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні : Матеріали науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК. – 2012. – С. 165-166. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-13.pdf

2.14. Сергійчук С.І. Проблеми залучення іноземних інвестицій в кризових умовах / С.І. Сергійчук, Н.В. Напованець // Фінансові технології розв’язання економічних проблем : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Миколаїв : НУК. – 2016. – С. 44-46. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/2-14.pdf

3. Учбово-методична література

3.1. Сергійчук С.І. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни: "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент" / С.І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2008. – 44 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-01.pdf

3.2. Здобувачу кваліфікації магістра з менеджменту : метод. рекомендації / Упоряд. С.І. Сергійчук, М.В. Фатєєв. – Миколаїв: НУК, 2010. – 110 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-02.pdf

3.3. Сергійчук С.І. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт з курсу "Проектний аналіз" / С.І. Сергійчук. - Миколаїв: НУК, 2011. - 58 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-03.pdf

3.4. Сергійчук С. І. "Корпоративне управління" : навч. посіб. / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. - 208 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-04.pdf

3.5. Сергійчук, С. І. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" [Електронний ресурс] / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. - 46 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-05.pdf

3.6. Сергійчук С. І. Методичні рекомендації з проходження наукового стажування для спеціальності 073 "Менеджмент" / С. І. Сергійчук. - Миколаїв: НУК, 2017. - 54 с. – Режим доступу: http://sergeichuk.mksat.net/science/3-06.pdf

ДЯКУЮ ЗА ЦИТУВАННЯ МОЇХ РОБІТ